RESUM ESTELLA JFAMADAS 2023

Hem elaborat un resum del destí de l'estella tèrmica G30 H30 servida durant el 2023, en un total de 64 calderes de diferents potències, que han consumit 11.100 tn d'estella. El resultat és el següent:


Del tipus d'instal·lació podem dir:
- 29 instal·lacions són en edificis públics i 35 són de propietat privada.
- 21 calderes estan gestionades en mode Servei Energètic (10 en instal·lacions públiques i la resta en privats), 4 en el sector industrial.
- Per sectors productius: 11 calderes en el sector primari, 4 en el sector secundari i 49 en el sector terciari.
- Quant al sector primari, subministrem estella a 6 hivernacles, 1 indústria càrnica i 4 granges.
- Quant al sector terciari, subministrem estella a 7 xarxes d'edificis municipals, 12 centres educatius, 12 centres esportius (inclou piscines, pavellons i clubs esportius, públics o privats) i 17 centres residencials (residències d'avis i hotels).


El consum d'estella s'ha distribuït de la següent manera:
- Els equipaments públics, amb 29 calderes, han consumit 3.012,30 tn (27% de la producció).
- Els equipaments privats, amb 35 calderes, han consumit 8.080,24 tn (73% de la producció).
- El sector primari ha consumit 4.051,37 tn, un 37% de la nostra producció. Destacar que 6 calderes que escalfen hivernacles han consumit 2.419,80 tn.
- El sector secundari ha consumit 981,04 tn. Es tracta de processos industrials amb poca demanda o bé que la caldera no alimenta el procés industrial sinó la demanda d'ACS i calefacció de la indústria.
- El sector terciari, 49 calderes, ha consumit 6.060,13 tn. Només 3 hotels ja han consumit 1.330,15 tn d'estella.


Els objectius que ens marquem de cara al futur són:
- La promoció del consum de la biomassa en el sector industrial, sobretot entrar en els processos productius amb consums importants.
- Cercar hotels i centres residencials en el nostre radi de subministrament d'estella.
- Continuar acompanyant al sector primari de la comarca en la seva transició energètica cap a les renovables promocionant l'estella forestal km 0 com a substitut dels combustibles fòssils. 

NOU SKIDDER EQUUS 175 UN